Thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2009

Nút Hoa mai

Công dụng: trang trí đá thiên nhiên, vòng vàng...
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4:
Bước 5:
Bước 6:
Hoàn thành:
(Nguồn knots.cn)

1 nhận xét: